ISSN 2312-5160
IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Indexed in

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Правила для авторів (українською)

 

Порядок подачі матеріалів до редакції

Для публікації в журналі «Актуальні питання масової комунікації» рукописи необхідно надіслати до редакції в електронному вигляді на е-mail: comstudies@ukr.net.

Загальні вимоги до публікацій

Журнал публікує оригінальні, закінчені роботи з досліджень у галузі соціальних комунікацій, у т.ч. праці з теорії та історії соціальних комунікацій; прикладних соціально-комунікаційних технологій; теорії та історії журналістики; теорії та історії видавничої справи та редагування; соціальної інформатики; документознавства, архівознавства; книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства.

Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних комунікацій, що вийшли друком протягом останніх двох років.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Обсяг публікації та форматування

Повний обсяг статті, включно із анотаціями трьома мовами (англійською, російською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 25-50 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації.

Обсяг рецензії на книгу має становити 5-10 тис. знаків.

Рукопис необхідно подавати у форматі, що є сумісний із Microsoft Word (можливі розширення файлів: rtf., doc., docx.). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал між рядками 1,5.

Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти.

Файли необхідно називати латинською абеткою за прізвищем автора статті (якщо авторів кілька – то за прізвищами перших трьох авторів). У випадку кількох ілюстрацій до статті – потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Rizun1.

Титульна сторінка

Перед основним текстом статті потрібно вказати трьома мовами (українською, російською та англійською) наступні дані:

– індекс УДК;

– прізвище, ім’я та по-батькові автора / авторів, місце і адресу роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон і електронну пошту автора;

– назву статті;

– резюме (детальні вимоги – див. нижче);

– 3-5 ключових слів.


ВИМОГИ ДО ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ

Основний текст статті повинен мати наступну структуру (викладені нижче підрозділі статті повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки):

1. Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики, вказати мету і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

ВАЖЛИВО: при роботі над оглядом літератури радимо скористатися міжнародними базами даних, які надають можливість пошуку академічних праць за тематикою, ключовими словами та іншими характеристиками, напр., ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/search.

2. Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати).

3. Результати і обговорення (написати про основні результати дослідження).

4. Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.

5. Подяки (за потреби, коротко висловити подяку ВНЗ та дослідникам, які надали допомогу при підготовці цієї публікації).

6. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями).

7. Список літератури (подавати у порядку цитування, вказувати повні реквізити джерела – автор, назва статті/книжки, номер журналу, місто видання, назва видавництва, рік видання, сторінки).

 

ВИМОГИ ДО РЕЗЮМЕ

Резюме українською та російською мовами

Резюме українською та російською мовами мають бути ідентичними за змістом.

Обсяг резюме: близько 120 слів (1000 знаків, враховуючи пробіли).

Резюме має бути якісним, інформативним та лаконічним. Його ціль – коротко відобразити основний зміст проведеного дослідження. Уникайте повторення в резюме назви статті, а також загальних фраз.

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету / цілі дослідження (не статті, а саме дослідження);
 • методи (не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати);
 • головні результати і висновки дослідження, з яких має бути зрозумілою їх значимість для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в резюме слова: мета/цілі, методи, результати, висновок/висновки, значення.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження, якщо вона не є очевидною із назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова

Після резюме потрібно вказати 3-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Резюме англійською мовою (Abstract)

Резюме англійською мовою має бути вдвічі більшим за обсягом, ніж резюме українською та російською мовами, адже для іноземних читачів це буде основним джерелом інформації про всю публікацію і про проведене Вами дослідження.

Обсяг резюме англійською: близько 250 слів (2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою автоматизованих електронних систем (комп’ютерні перекладачі).

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету / цілі дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною із назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати 3-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Всі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним чином оформлені посилання на першоджерела. Допускаються посилання лише на достовірні джерела.

Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті та ін.). Також рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу).

Посилання на веб-джерела (на джерела в інтернеті) мають бути зведені до необхідного мінімуму, окрім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукометричних баз даних.

Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної необхідності.

У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках, через кому зазначається номер сторінки (якщо є). Нумерація посилань відповідає порядку їх появи в тексті статті. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, 44; 2, 35].

Пристатейний список літератури укладається в порядку цитування джерел по тексту Вашої публікації (просимо звернути увагу: не за абеткою, а в порядку цитування).

Для статей, що місять посилання на джерела, опубліковані виключно романським шрифтом (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).

Для статей, що місять посилання на джерела не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо), або комбінують посилання романським і не романським шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку літератури:

 1. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і романською абеткою та ін.);
 2. References (той самий список літератури, але романською абеткою – правила перекладу і транслітерації див. нижче).

 

Список літератури

Список літератури необхідно подавати у порядку цитування, вказуючи повні реквізити джерела відповідно до вимог ВАК України щодо бібліографічного опису – автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто видання, рік видання, сторінки тощо.

Приклади:

Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. — К. : Преса України, 2008. — 144 с.

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. В. Різун // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. — Т. 2. — К.: КиМУ, ДонНУ, 2011. — С.7-11.

Яхно О.М. Україна в сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект) : дис. … канд. політ. наук: 23.00.03 / Яхно Олеся Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2006. — 189 с.

Випуск видавничої продукції в Україні в 2013 році (9 місяців) [Електронний ресурс] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika_2013_9_mis.htm#zag_dani. — Назва з екрану. — Дата доступу: 20.12.2013.

 

References

За основу оформлення списку літератури романською абеткою взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system).

Загальні правила наступні:

 • спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали; вказуються всі автори;
 • після прізвища та ініціалів автора / авторів в дужках вказується рік публікації, напр.: (2014);
 • після дати публікації в лапках вказується “Назва статті” або “Назва розділу”, якщо це посилання на розділ колективної монографії;
 • потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва Монографії (всі значимі слова назви журналу чи книги / монографії пишуться з великої літери);
 • потім вказуються номер журналу і сторінки статті, АБО видавництво, місто видання і загальна кількість сторінок книги.

Нижче дивіться детальні правила оформлення посилань на різні типи джерел.

Посилання на статтю в друкованому журналі

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на статті виглядає наступним чином:

Author, A.A. (2013), “Title of article”, Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужках – рік публікації, через кому – назва статті в лапках, через кому – курсивом назва журналу (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери), через кому – номер журналу, через кому – сторінки публікації.

Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них, замість коми, ставиться знак & (and):

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), “Title of article”, Title of Journal, vol. 11, no. 3, pp. 85-94.

Приклади:

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. & Lupton, R.A. (2010), “The art of writing a scientific article”, Journal of Scientific Communications, no. 163, pp. 51–59.

Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986), “The moderator-mediator variable distinction in social psychological research”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 51, pp. 1173-1182.

Посилання на статтю в електронному журналі

Оформлюється майже так само, як і посилання на статтю в друкованому журналі, із тією відмінністю, що номера сторінок публікації можуть бути відсутніми. Наприкінці посилання, через кому, додаються слова available at: та вказується веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до публікації.

Приклад:

Gilmore, J. (2014), “Translating American Exceptionalism: Comparing Presidential Discourse About the United States at Home and Abroad”, International Journal of Communication, vol. 8, available at: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2336/1263 (accessed 05 December 2014).

Передача романською абеткою посилань на україно- та російськомовні статті

Прізвище автора передається транслітерацією у відповідності до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27.01.2010 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/#lat/passport (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт Паспортний КМУ 2010).

Назва статті перекладається англійською мовою.

Назва журналу передається транслітерацією (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери). Рекомендуємо використовувати стандарт транслітерації, розроблений Термінологічною комісією з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 р., оскільки він має високу зворотність і максимальну сумісність з комп’ютерними кодуваннями (URL-сумісність). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт ТКПН).

Після назви журналу транслітерацією, потрібно у квадратних дужках подати назву журналу, перекладену англійською мовою (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери).

Приклад:

Rizun, V.V. (2011), “Outlines of the methodology of social communication studies”, Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], vol. 2, pp. 7-11.

Посилання на книгу / монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на книжки / монографії виглядає наступним чином:

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва книги / монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літери), через кому – номер видання (якщо перевидавалося кілька разів, і це вже не перше видання), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – загальна кількість сторінок. Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них замість коми ставиться знак & (and).

Якщо джерело кириличне, то:

 • прізвище автора передається транслітерацією за стандартом КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/#lat/passport);
 • назва книжки / монографії перекладається англійською мовою (всі значимі слова назви писати з великої літери);
 • назва видавництва передається транслітерацією за стандартом ТКПН (http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn);
 • місто видання перекладається англійською мовою.

Приклад:

Rizun, V.V. & Skotnykova, T.V. (2008), Research Methods in Journalism Studies: a Textbook, 2nd ed., Presa Ukrajiny, Kyiv, 144 p.

Посилання на колективну монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на колективну монографію є практично такою ж самою, як і у випадку авторської монографії (див. вище), із тією різницею, що на початку посилання, замість прізвища та ініціалів автора, вказуються прізвище та ініціали редактора:

Editor, E.E. (Ed.) (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 503 p.

Приклад:

Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014), Foreign Policy of Ukraine – 2013: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities, Stylos, Kyiv, 352 p.

Посилання на розділ у колективній монографії

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на розділ у колективній монографії виглядає наступним чином:

Author, A.A. (2014), “Title of chapter”, in Editor, E.E. (Ed.), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужках – рік публікації, через кому – в лапках назва розділу, через кому слово in та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів, через кому – курсивом назва монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літери), через кому – номер видання (якщо є), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – сторінки розділу.

Приклад:

Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009), “How to prepare an electronic version of your article”, in Jones, B.S. & Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

Посилання на дисертацію та автореферат

Cхема оформлення посилання приблизно така ж, як у книжки / монографії. Із тією відмінністю, що після назви роботи додаються слова PhD diss. (для тексту кандидатської дисертації), D.Sc. diss. (для тексту докторської дисертації), Abstract of the PhD diss. (для автореферату кандидатської дисертації), Abstract of the D.Sc. diss. (для автореферату докторської дисертації). Після цього у дужках скорочено називається сфера науки, з якої захищено дисертацію. Поті вказується назва закладу, де вона захищалася, через кому – назва міста (якщо не є очевидним із назви навчального закладу), потім – кількість сторінок.

Приклади:

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

Посилання на матеріали конференції

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали конференції виглядає наступним чином:

Author, A.A. (2014), “Title of proceedings”, in Editor E.E. (Ed.), Title of Conference, Place of Conference, Date of Conference, Publisher, City of publication, pp.89-91.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужках – рік публікації матеріалів, через кому – в лапках назва виступу чи тез, через кому слово in та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів (якщо є), через кому – курсивом повна назва конференції, через кому – курсивом місце проведення конференції, через кому – курсивом дата проведення конференції, через кому – видавництво (якщо є), через кому – місце публікації матеріалів, через кому – сторінки публікації.

Приклад:

Khylko, M.M. (2014), “Modern social and communication technologies: international experience and Ukrainian prospects”, in Rizun, V.V. (Ed.), Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference “Criteria of Diagnostic and Methods of Estimation of the Media Impact”, Institute of Journalism, Kyiv, 10 April 2014, Kyiv, pp. 89-91.

Посилання на матеріали з інтернету

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з інтернету виглядає наступним чином:

Author, A.A. (2014), “Title of article”, available at: url (accessed date).

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужках – рік публікації, через кому – слова available at: та веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до публікації.

Приклад:

Seddon, M. (2014), “Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America”, available at: www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 2014).

Посилання на матеріали з інтернету, автор яких не вказаний

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без автора виглядає наступним чином:

Title of edition (2014), “Title of article”, available at: url (accessed date).

Приклад:

BBC NEWS (2014), “Ukraine profile”, available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014).

Посилання на закони, резолюції, рішення і т.п.

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резолюції, рішення і т.п. документи виглядає наступним чином:

Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується назва органу чи організації – автора документу, потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва документу, через кому – дата документу (якщо є), через кому – назва видавництва (якщо є), через кому – місто видання (якщо є), через кому – кількість сторінок (якщо є). Якщо документ доступний онлайн – через кому додаються слова available at: та веб-адреса, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до документу.

Приклад:

Council of the European Union (2014), Council conclusions on Ukraine, 20 October 2014, Luxembourg, available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf (accessed 05 December 2014).

УВАГА: До статей авторів, що не мають наукового ступеня, потрібно додавати рецензію кандидата або доктора наук за фахом публікації із зазначенням ПІП, наукового ступеню, посади, місяці роботи і підпису рецензента. Рецензію потрібно подавати у відсканованому вигляді в файлі формату .jpg.

 

Політика рецензування

Всі статті проходять процедуру подвійного “сліпого” рецензування незалежними експертами, яких призначає Редколегія з числа фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилення статті приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками рецензентів. Подаючи статтю, автори можуть попросити виключити із списку можливих рецензентів не більше двох вчених або двох вищих навчальних закладів.

Процедура рецензування може тривати до 10 тижнів, залежно від завантаженості експертів та складності тематики статті. Редакція інформує автора про зауваження експертів та рішення про прийняття матеріалу до друку або відмову в публікації.

У разі позитивного рішення Редколегії, автор вносить відповідні правки та присилає до редакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису підписується автором і рецензентами «До друку», і подальшим змінам не підлягає. При затвердженні змісту номеру журналу редколегія керується датою надходження останнього варіанту статті.

Науковці, які бажають долучитися до числа рецензентів журналу «Актуальні питання масової комунікації», повинні мати науковий ступінь у відповідних галузях наук, належний досвід роботи та високу репутацію в академічному світі. Свої резюме можна надсилати до редакції журналу на е-mail: comstudies@ukr.net.

 

Етичні норми

Журнал «Актуальні питання масової комунікації» керується етичними нормами, рекомендованими «Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE). Ознайомитися із відповідними правилами можна на офіційному сайті COPE: http://publicationethics.org.

Рекомендуємо також ознайомитися із правилами етики публікацій, рекомендованими видавництвом «Elsevier» – Publishing Ethics Resource Kit: http://www.elsevier.com/editors/perk;

а також – із порадами «Elsevier» щодо того, як уникнути порушень етики наукових публікацій: http://www.elsevier.com/ethics/home.

 

Авторські права

Подання рукопису до редакції «Актуальних питань масової комунікації» передбачає згоду автора/авторів на публікацію матеріалу в друкованій та електронній версіях даного видання, та на передачу журналу відповідних авторських прав. Автор/автори гарантують, що поданий рукопис не порушує авторських чи інших прав будь-якої іншої сторони, і що цей рукопис не поданий одночасно до будь-якого іншого видання.