ISSN 2312-5160
IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Visit our Facebook-page

Visit our Facebook-page

Індексується у

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Правила для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Обсяг публікації та форматування

Повний обсяг статті, включно із анотаціями двома мовами (англійською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 2550 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації.

Обсяг рецензії на книгу має становити 5-10 тис. знаків.

Рукопис необхідно подавати у форматі, що є сумісний із Microsoft Word (можливі розширення файлів: rtf., doc., docx.). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал між рядками 1,5.

Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти.

Файли необхідно називати латинською абеткою за прізвищем автора статті (якщо авторів кілька – то за прізвищами перших трьох авторів). У випадку кількох ілюстрацій до статті – потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Rizun1.

Титульна сторінка

Перед основним текстом статті потрібно вказати двома мовами (українською та англійською) такі дані:

індекс УДК (тільки для статей українських авторів);

прізвище, ім’я та по-батькові автора / авторів, місце і адресу роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон і електронну пошту автора;

назву статті;

резюме (детальні вимоги – див. нижче);

4-5 ключових слів.

 

ВИМОГИ ДО ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ

Основний текст статті повинен мати таку структуру (викладені нижче підрозділи статті повинні бути виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки):

Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики, вказати мету і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

ВАЖЛИВО: при роботі над оглядом літератури радимо скористатися міжнародними базами даних, які надають можливість пошуку академічних праць за тематикою, ключовими словами та іншими характеристиками, напр., ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/search.

Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати).

Результати (написати про основні результати дослідження).

Обговорення (написати, як інтерпретуються результати дослідження, що вони значать; чи були підтверджені або спростовані початкові гіпотези; який внесок робить дослідження до наявних теорій).

Подяки (за потреби, коротко висловити подяку ЗВО та дослідникам, які надали допомогу при підготовці цієї публікації).

Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки до таблиць слід розміщувати безпосередньо під таблицями).

Список літератури (подавати без нумерування в алфавітному порядку за прізвищем (першого) автора, згідно з Публікаційним посібником Американської психологічної асоціації, 6-те вид., вказувати повні реквізити джерела. Для статті: автор, рік видання, назва статті, назва журналу, номер журналу, сторінки; для книги: автор, рік видання, назва книги, місто публікації, видавництво) (ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ див. далі).

 

ВИМОГИ ДО РЕЗЮМЕ

Резюме українською мовою

Обсяг резюме: близько 120 слів (1000 знаків, враховуючи пробіли).

Резюме має бути якісним, інформативним та лаконічним. Його мета – коротко відобразити основний зміст проведеного дослідження. Уникайте повторення в резюме назви статті, а також загальних фраз.

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету / цілі дослідження (не статті, а саме дослідження);
 • методи (не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати);
 • головні результати та висновки дослідження, з яких має бути зрозумілою їх значущість для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Усі названі складники резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в резюме слова: мета/цілі, методи, результати, висновок/висновки, значення.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження, якщо вона не є очевидною з назви, мети чи за результами обговорення дослідження.

Ключові слова

Після резюме потрібно вказати 4-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть легкості знаходження Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Резюме англійською мовою (Abstract)

Abstract має бути вдвічі більшим за обсягом, ніж резюме українською  мовою, адже для іноземних читачів це буде основним джерелом інформації про всю публікацію і про проведене Вами дослідження.

Обсяг Abstract: близько 250 слів (2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою автоматизованих електронних систем (комп’ютерні перекладачі).

Структура Abstract. В Abstract необхідно чітко вказати:

 • мету / цілі дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідженняяким чином було отримано його результати (how the study was done);
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їхня значущість (significance) для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозвязки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Усі названі складові Abstract мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в Abstract слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною із назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати 4-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовуються в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Також наполегливо радимо посилатися на статті в журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та / чи Web of Science. Виходячи з досвіду, включення до списку джерел щонайменше 3-х таких публікацій значно підвищує подальші шанси, що Вашу статтю процитують іноземні автори.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Усі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним чином оформлені посилання на першоджерела. Допускаються посилання лише на достовірні джерела.

Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті та ін.). Також рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу).

Посилання на веб-джерела (на джерела в інтернеті) мають бути зведені до мінімуму, окрім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукометричних баз даних.

Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної необхідності і тільки з належно оформленим посиланням на свої праці, коли мова йде про результати вже проведених досліджень чи описану раніше методологію.

У тексті статті посилання позначаються прізвищем автора(ів) мовою оригіналу у круглих дужках, через кому зазначається рік публікації, через кому – номер сторінки (якщо є). Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх комою. Напр.: (Smith, 2007, p. 44, 2009, p. 35).

Пристатейний список літератури укладається в алфавітному порядку без нумерування джерел.

Для статей, що місять посилання на джерела, опубліковані виключно романським шрифтом (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).

Для статей, що місять посилання на джерела не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) або комбінують посилання романським і не романським шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку літератури:

 1. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і романською абеткою та ін.).
 2. References (той самий список літератури, але романською абеткою – правила перекладу і транслітерації див. нижче).

 

Список літератури

Список літератури необхідно подавати в алфавітному порядку, вказуючи повні реквізити джерела відповідно до вимог Публікаційного посібника Американської психологічної асоціації, 6-те вид. (Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 6th Edition1) щодо бібліографічного опису: для статті автор, рік видання, назва статті, назва журналу, номер журналу, сторінки; для книги автор, рік видання, назва книжки, місто видання, назва видавництва.

Загальні правила такі:

 • спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали; вказуються всі автори, після останнього ставиться крапка; якщо авторів два, замість коми між ними ставиться знак & в обох списках джерел; якщо авторів три або більше, знак & ставиться перед останнім співавтором, а перед & ставиться кома;
 • після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказується рік публікації, напр.: (2014);
 • після року публікації вказується Назва статті або “Назва розділу”, якщо це посилання на розділ колективної монографії;
 • потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва монографії (всі значущі слова назви журналу пишуться з великої літери; всі значущі слова книги / монографії пишуться не з великої літери);
 • потім вказуються через кому курсивом випуск журналу (volume), у дужках – підвипуск (якщо є), і через кому сторінки статті, а також через крапку ідентифікатор DOI. Для книг: місто видання і через двокрапку видавництво.

Приклади:

Різун, В.В. & Скотникова, Т.В. (2008). Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: Навч. посібник. Київ: Преса України.

Різун, В.В. (2011). Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій. Світ Соціальних Комунікацій: Наук. Журн., 2, 7-11.

Яхно, О.М. (2006). Україна в сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект) (Кандидатська дисертація). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Київ, Україна.

Випуск видавничої продукції в Україні в 2013 році, 9 місяців. (2013). Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Отримано з http://www.ukrbook.net/statistika_2013_9_mis.htm#zag_dani

При цьому в тексті формат посилання на джерело має такий вигляд: у круглих дужках прізвище автора, через кому рік виходу джерела. Якщо вказується сторінка джерела, то вона вказується через кому після року публікації, і після скорочення «с.» або «p.» (скорочення від слова «сторінка» мовою оригіналу). І після номеру сторінки закриваються дужки.

Якщо є необхідність робити посилання на кілька джерел одночасно, то їх слід указувати через кому в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела. Напр., дослідники вивчали певну проблему (Lang, 2009; Smith, 2007; Zeta, 2008).

Зауважимо, що посилання на україномовні джерела (книги, статті тощо) в рукописах слід подавати українською мовою, натомість посилання на англомовні чи іншомовні джерела, слід подавати мовою оригіналу. У тексті статті перед прізвищем подається лише ініціал імені. Жодних по-батькові не треба вказувати.

Наприклад, «як зазначає В. Сміт, «важливою передумовою успішного розвитку…» (Smith, 2007, p. 232).

Номери джерел в оригінальному та англомовному списках джерел не вказуються.

УВАГА! Якщо цитата містить до 40 слів, то її слід інтегрувати в текст статті, позначивши її початок і кінець лапками. Якщо ж цитата є більшою за 40 слів, то слід її винести окремим блоком тексту без лапок з відступом зліва на 1 см.

Деталі оформлення українських джерел за аналогією до англійських, приклади чого подано нижче.

References

За основу оформлення списку літератури романською абеткою також узято Публікаційний посібник Американської психологічної асоціації, 6 вид. (Publication Manual of American Psychological Association, 6th Edition1 .

Нижче дивіться детальні правила оформлення посилань на різні типи джерел.

Посилання на статтю в друкованому журналі

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на статті виглядає таким чином:

Author, A.A. (2013). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53. DOI: xxxxxxx.

Спочатку вказується прізвище автора, через комуйого ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужкахрік публікації, через крапкуназва статті, через крапкукурсивом назва журналу (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери), через комуномер журналу курсивом, через комусторінки публікації. Якщо публікація має номер DOI, то вказувати його слід після сторінок публікації через крапку.

Якщо авторів є 2 або більше, то перед прізвищем останнього з них, окрім коми, ставиться знак & (and):

Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2014). Title of article. Title of Journal, 11(3), 85-94. DOI: xxxxxxxxx

Приклади:

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., & Lupton, R.A. (2010). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.

Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. DOI: 10.1037//0022-3514.51.6.1173.

Посилання на статтю в електронному журналі

Оформлюється майже так само, як і посилання на статтю в друкованому журналі, із тією відмінністю, що номери сторінок публікації можуть бути відсутніми. Наприкінці посилання, через кому, додаються слова «Retrieved from» та вказується веб-адреса посилання.

Приклад:

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/

Передача романською абеткою посилань на українськомовні статті

Прізвище автора передається транслітерацією у відповідності до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27.01.2010 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/#lat/passport (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт Паспортний КМУ 2010).

Назва статті подається спочатку транслітерацією з мови оригіналу, а потім у квадратних дужках переклад англійською. Потім через крапку – Назва журналу в оригіналі англійською транслітерацією курсивом, у квадратних дужках – переклад англійською курсивом, номер журналу курсивом і номери сторінок.

Рекомендуємо використовувати стандарт транслітерації, розроблений Термінологічною комісією з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 р., оскільки він має високу зворотність і максимальну сумісність з комп’ютерними кодуваннями (URL-сумісність). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт ТКПН).

Після назви журналу транслітерацією потрібно у квадратних дужках подати назву журналу, перекладену англійською мовою (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери).

Приклад:

Rizun, V.V. (2011). Nacherky do metodologhiji doslidzhenj socialjnykh komunikacij [Outlines of the methodology of social communication studies]. Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], 2, 7-11.

Посилання на книгу / монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на книжки / монографії виглядає таким чином:

Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2014). Title of book. City of publication, Country of publication: Publisher.

Спочатку вказується прізвище автора, через комуйого ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім через крапку в дужкахрік публікації, через крапкукурсивом назва книги / монографії, через кому номер видання (якщо перевидавалося кілька разів, і це вже не перше видання), через крапкумісто видання, через двокрапкуназва видавництва. Якщо авторів два або більше, то перед прізвищем останнього з них після коми ставиться знак & (and).

Якщо джерело кириличне, то:

 • прізвище автора передається транслітерацією за стандартом КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/#lat/passport);
 • назва книжки / монографії подається спочатку курсивом транслітерацією, яку можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт ТКПН). Потім у квадратних дужках подається переклад англійською мовою без курсиву;
 • назва видавництва передається транслітерацією за стандартом ТКПН (http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn);
 • місто видання перекладається англійською мовою.

Приклад:

Rizun, V.V. & Skotnykova, T.V. (2008). Metody naukovykh doslidzhenj u zhurnalistykoznavstvi: Navch. posibnyk [Research methods in journalism studies: A textbook], (2nd ed.). Kyiv, Ukraine: Presa Ukrajiny.

Посилання на колективну монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на колективну монографію є практично такою ж самою, як і у випадку авторської монографії (див. вище), із тією різницею, що на початку посилання, замість прізвища та ініціалів автора, вказуються прізвище та ініціали редактора:

Editor, E.E. (Ed.) (2014). Title of book. City of publication: Publisher.

Приклад:

Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014). Zovnishnja polityka Ukrajiny — 2015: strateghichni ocinky, proghnozy ta priorytety [Foreign policy of Ukraine – 2013: Strategic assessments, forecasts and priorities]. Kyiv, Ukraine: Stylos.

Посилання на розділ у колективній монографії чи книги

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на розділ у колективній монографії виглядає таким чином:

Author, A. A., & Author, B. B. (2014). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx–xxx). Location: Publisher.

Спочатку вказується прізвище автора, через комуйого ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужкахрік публікації, через крапкуназва розділу, через крапку слово In та перший ініціал редактора та прізвище редактора, в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів, через комукурсивом назва монографії чи книги, в дужках – (pp. xxx–xxx) номери сторінок розділу у виданні, через крапкумісто видання, через двокрапкуназва видавництва.

Приклад:

Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. Jones, & R. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing Inc.

Посилання на дисертацію та автореферат

Cхема оформлення посилання приблизно така ж, як у книжки / монографії. Із тією відмінністю, що після назви роботи додаються слова PhD diss. (для тексту кандидатської дисертації), D.Sc. diss. (для тексту докторської дисертації), Abstract of the PhD diss. (для автореферату кандидатської дисертації), Abstract of the D.Sc. diss. (для автореферату докторської дисертації). Після цього у дужках скорочено називається сфера науки, з якої захищено дисертацію. Потім вказується назва закладу, де вона захищалася, через кому – назва міста (якщо не є очевидним із назви навчального закладу), потім – кількість сторінок.

Приклади:

Yakhno, O.M. (2006). Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006). Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

Посилання на матеріали конференції

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали конференції виглядає таким чином:

Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name, Location.

Спочатку вказується прізвище автора, через комуйого ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужкахрік та місяць публікації матеріалів, через крапкуназва виступу чи тез, через крапку слово in та ініціали та прізвище редактора (у дужках Chair), через комукурсивом повна назва конференції, через крапкуназва організації, яка проводить конференцію, через кому місце проведення конференції, через комудата проведення конференції, через комувидавництво (якщо є), через комумісце публікації матеріалів, через комусторінки публікації.

Приклад:

Khylko, M.M. (2014). Modern social and communication technologies: international experience and Ukrainian prospects. In V.V. Rizun (Chair), Proceedings of the all-Ukrainian scientific conference “Criteria of diagnostic and methods of estimation of the media impact”. Institute of Journalism, Kyiv, 10 April 2014, Kyiv, pp. 89-91.

Посилання на матеріали з інтернету

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з інтернету виглядає таким чином:

Author, A.A. (2014, January 22). Title of article. Retrieved from url

Посилання на блоги та інші матеріали з інтернету

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на блоги та інші матеріали з інтернету виглядає таким чином:

Author, A.A. (2014, January 22). Title of article [Web log post]. Retrieved from url.

Спочатку вказується прізвище автора, через комуйого ініціали (пробіли між ініціалами не потрібні), потім у дужкахрік публікації, через комуякщо є, місяць і день; через крапку назва матеріалу, потім у квадратних дужках Web log post (якщо це блог; якщо ні, то цей елемент пропускається), через крапку Retrieved from і електронне посилання на джерело.

Приклад:

Myers, P.Z. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Web log post]. Retrieved from http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

Посилання на матеріали з інтернету, автор яких не вказаний

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без автора виглядає таким чином:

Title of article. (2014, January 22). Title of Edition. Retrieved from url.

Приклад:

Ukraine profile (2014, December). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002

Ex-national security adviser ‘lied’ on security clearance. (2017, May 23). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40004300 (https://blog.apastyle.org/apastyle/2013/04/how-to-cite-a-news-report.html)

Посилання на закони, резолюції, рішення і т.п.

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резолюції, рішення і т.п. документи виглядає таким чином:

Organization name (2014). Title of document. City of publication: Publisher. Retrieved from url

Спочатку вказується назва органу чи організації – автора документу, потім у дужках – дата документу або рік, через крапку – курсивом назва документу, через крапку – місто видання, через двокрапку – назва видавництва (якщо є).

Приклад:

Council of the European Union (2014, October 20). Council conclusions on Ukraine. Luxembourg. Retrieved from http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf.

 

————-

1 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources/