ISSN 2312-5160

online ISSN 2786-4502

IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Visit our Facebook-page

Visit our Facebook-page

Indexed in

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Вимоги до тексту статті

Основний текст статті повинен мати таку структуру (викладені нижче підрозділи статті повинні бути виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки):

Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики, вказати мету і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

ВАЖЛИВО: при роботі над оглядом літератури радимо скористатися міжнародними базами даних, які надають можливість пошуку академічних праць за тематикою, ключовими словами та іншими характеристиками, напр., ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/search.

Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати).

Результати (написати про основні результати дослідження).

Обговорення (написати, як інтерпретуються результати дослідження, що вони значать; чи були підтверджені або спростовані початкові гіпотези; який внесок робить дослідження до наявних теорій).

Подяки (за потреби, коротко висловити подяку ЗВО та дослідникам, які надали допомогу при підготовці цієї публікації).

Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки до таблиць слід розміщувати безпосередньо під таблицями).

Список літератури (подавати без нумерування в алфавітному порядку за прізвищем (першого) автора, згідно з Публікаційним посібником Американської психологічної асоціації, 6-те вид., вказувати повні реквізити джерела. Для статті: автор, рік видання, назва статті, назва журналу, номер журналу, сторінки; для книги: автор, рік видання, назва книги, місто публікації, видавництво) (ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ див. далі).

ВИМОГИ ДО РЕЗЮМЕ

Резюме українською мовою

Обсяг резюме: близько 120 слів (1000 знаків, враховуючи пробіли).

Резюме має бути якісним, інформативним та лаконічним. Його мета – коротко відобразити основний зміст проведеного дослідження. Уникайте повторення в резюме назви статті, а також загальних фраз.

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:

  • мету / цілі дослідження (не статті, а саме дослідження);
  • методи (не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати);
  • головні результати та висновкидослідження, з яких має бути зрозумілою їх значущість для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Усі названі складники резюме мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в резюме слова: мета/цілі, методи, результати, висновок/висновки, значення.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження, якщо вона не є очевидною з назви, мети чи за результами обговорення дослідження.

Ключові слова

Після резюме потрібно вказати 4-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть легкості знаходження Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Резюме англійською мовою (Abstract)

Abstract має бути вдвічі більшим за обсягом, ніж резюме українською  мовою, адже для іноземних читачів це буде основним джерелом інформації про всю публікацію і про проведене Вами дослідження.

Обсяг Abstract: близько 250 слів (2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою автоматизованих електронних систем (комп’ютерні перекладачі).

Структура Abstract. В Abstract необхідно чітко вказати:

  • мету / цілідослідження (main objective(s) of the study);
  • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
  • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їхня значущість (significance) для науки, суспільства, виробництва тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези або теорії тощо).

Усі названі складові Abstract мають чітко ідентифікуватися. З цією метою рекомендуємо вживати в Abstract слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною із назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати 4-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовуються в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Також наполегливо радимо посилатися на статті в журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та / чи Web of Science. Виходячи з досвіду, включення до списку джерел щонайменше 3-х таких публікацій значно підвищує подальші шанси, що Вашу статтю процитують іноземні автори.